Polityka Prywatności Elite Athletes Paweł Poniecki

z siedzibą ul. Jana Pawła II 89, 62-510 Konin

w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób, z którymi Elite Athletes Paweł Poniecki nawiązuje kontakty biznesowe

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Elite Athletes Paweł Poniecki z siedzibą w

Koninie (62-510) przy ul. Jana Pawła II 89.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. 1)  Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:

▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest

 1. 2)  Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

▪ art.6ust.1lit.fRODO*(

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. 1)  w celu nawiązania kontaktów handlowych- do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
 2. 2)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia nawiązywania relacji.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawodowniesieniaskargidoorganunadzorczego,którymjestPrezesUrzęduOchrony

Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

niezbędne do celów realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej

oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),

przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby można było nawiązać

relacje biznesowe a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości

wypełnienie powyższych celów w tym nawiązania współpracy biznesowej.

2

Klauzula informacyjna dla dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Elite Athletes Paweł Poniecki z siedzibą w

Koninie (62-510) przy ul. Jana Pawła II 89.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. 1)  Zawarcie i wykonanie umowy kupna/dostawy usług lub towarów na podstawie:
  ▪ art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której

stroną jest osoba, której dane dotyczą).

 1. 2)  Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

▪ art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

 1. 3)  Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: ▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (
 2. 4)  Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  ▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. 1)  w celu zawarcia i wykonania umowy- do czasu zakończenia umowy,
 2. 2)  w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku

kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

 1. 3)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 2. 4)  w celu zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków- 1 rok od doręczenia

przedmiotowego zgłoszenia.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w

przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy)

przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą

realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w

ramach współpracy).

3

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • ▪  prawodowniesieniaskargidoorganunadzorczego,którymjestPrezesUrzęduOchrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy i współpracy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów w tym realizacja postanowień zawartej

umowy.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów, będących osobami fizycznymi bądź fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

4

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Elite Athletes Paweł Poniecki z siedzibą w

Koninie (62-510) przy ul. Jana Pawła II 89.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. 1)  Zawarcie i wykonanie umowy na świadczenie usług/dostawę towarów na podstawie:
  ▪ art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której

stroną jest osoba, której dane dotyczą).

 1. 2)  Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:

▪ art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

 1. 3)  Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: ▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (
 2. 4)  Rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  ▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (
 3. 5)  Ściągania należności na podstawie: ▪ Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. 1)  w celu zawarcia i wykonania umowy- do momentu zakończenia umowy,
 2. 2)  w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku

kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

 1. 3)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 2. 4)  w celu rozpatrywania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia

przedmiotowego zgłoszenia,

 1. 5)  w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w

przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą

realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w

ramach współpracy).

przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

5

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • ▪  prawodowniesieniaskargidoorganunadzorczego,którymjestPrezesUrzęduOchrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania

umowy i dostawę usług lub produktów.

Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących (pracownicy, współpracownicy) kontrahentów oraz dostawców

6

ADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Elite Athletes Paweł Poniecki z siedzibą w

Koninie (62-510) przy ul. Jana Pawła II 89.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. 1)  Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:

▪ art.6ust.1lit.fRODO*(przetwarzaniedanych

 1. 2)  Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  ▪ art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.

 1. 3)  Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie: ▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (
 2. 4)  Zgłaszanie oraz rozpatrywanie reklamacji, ewentualnych skarg czy pozostałych wniosków dotyczących współpracy na podstawie:
  ▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (
 3. 5)  Ściągania należności na podstawie: ▪ Art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. 1)  w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 2. 2)  w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 3. 3)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia umowy,
 4. 4)  w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg- 1 rok od doręczenia

przedmiotowego zgłoszenia,

 1. 5)  w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
▪ prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).

ramach współpracy).

jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych

przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).

przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą

realizację umowy i jakość świadczonych usług czy dostarczanych produktów w

przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o finanse firmy).

7

 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych- w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • ▪  prawodowniesieniaskargidoorganunadzorczego,którymjestPrezesUrzęduOchrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, podjęcia działań

zmierzających do zawarcia umowy oraz zawarcia i wykonania umowy.

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elite Athletes Paweł Poniecki z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Jana Pawła II 89.

8

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. 1)  Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
  ▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie

uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).

 1. 2)  Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  ▪ art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie

uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o dobre imię firmy, obrona własnych interesów).

ODBIORCY DANYCH:

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, dostawcom usług prawnych.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. 1)  w celu zarejestrowania korespondencji oraz udzielenia odpowiedzi na nadesłaną korespondencję- do momentu zakończenia korespondencji,
 2. 2)  w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia współpracy, której dotyczyła korespondencja.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*: ▪ prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;

 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • ▪  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

(danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*),

 • ▪  prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej http://metamorphose.konin.pl

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elite Athletes Paweł Poniecki z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Jana Pawła II 89.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku nie podania danych

osobowych nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

9

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:

Państwa dane przetwarzane są w celu:

1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie

strony internetowej),
2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów),

3) Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie: • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie zgody wyrażonej przez

klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

CZAS PRZETWARZANIA:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

TWOJE PRAWA:

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • ▪  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • ▪  prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • ▪  prawodowniesieniaskargidoorganunadzorczego,którymjestPrezesUrzęduOchrony

Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:

Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE